Hyatt Regency Yogyakarta – Yogyakarta, Java, Indonesia